Trung tâm giống cây trồng - Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội

Giống chuối tiêu
Chuối tây thái
Giống chuối tây